Předsmluvní informace

Předsmluvní informace prodejce Shoebox CZ s.r.o. pro spotřebitele a výtah z Obchodních podmínek

Než učiníte závaznou nabídku na nákup zboží tím, že nám odešlete svou objednávku, sdělujeme Vám údaje, o kterých jsme povinni Vás před uzavřením smlouvy informovat:

 1.  Údaje o prodávajícím

Odesláním objednávky na tomto webovém rozhraní objednáte zboží od společnosti Shoebox CZ s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 808/66, 110 00, Praha 1, identifikační číslo: 277 35 800, zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 139952.

2.  Kupní smlouva, obchodní podmínky

2.1 Odesláním objednávky učiníte závazný návrh na nákup Vámi zvoleného zboží z našeho e-shopu. Jakmile obdržíte od nás e-mailem oznámení, že objednávku přijímáme, dojde k uzavření kupní smlouvy.

2.2 Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

2.3 Kupní smlouvu Vám zašleme e-mailem. Sami ji také uložíme; k této námi uložené smlouvě nebudete mít přístup.

2.4 Nákup zboží v tomto e-shopu se řídí Obchodními podmínkami Shoebox CZ s.r.o. Prosíme, věnujte jim svou pozornost před odesláním objednávky.

3.  Objednávka

3.1 Před zasláním objednávky si budete moci zkontrolovat Vámi zadané údaje a případně je i opravit nebo změnit.Posledním krokem objednávky, kterým nám objednávku zašlete, je kliknutí na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“.

4.  Právo odstoupit od smlouvy

4.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

4.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

4.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat Shoebox CZ s.r.o., Václavské náměstí 808/66, 110 00 Praha 1, e-mail:objednavka@destroystores.cz, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít tento formulář (ke stažení ZDE) pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

4.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

5.  Důsledky odstoupení od smlouvy

5.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

5.2 Převzetí zboží: Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět na adresu Shoebox CZ s.r.o., Destroy stores, Václavské náměstí 808/66, 110 00, Praha 1 (pro případ pozdějších komplikací doporučujeme zaslat na tuto adresu přímo, nikoli formou doručování "Balík na poštu" z důvodu možných technických komplikací). Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

5.3 Náklady spojené s vrácením zboží: Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

5.4 Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží: Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Shoebox CZ s.r.o. si vyhrazuje právo na poměrné snížení vracené částky u zboží objednaného distančním způsobem, které jeví známky opotřebení, poškození nebo užívání (zejména ve venkovním prostředí) a také na zboží zaslané spotřebitelem zpět bez původní originální krabice výrobce (originálního obalu) či v poškozené originální krabici výrobce (polepení, popsání či její jiné poškození - znehodnocení).

6.  Vady zboží

6.1 V případě, že zboží při převzetí kupujícím nemá vlastnosti uvedené v kupní smlouvě, čl. 6.2. obchodních podmínek Shoebox CZ s.r.o. nebo v zákoně (dále jen „vadné plnění“), může kupující (spotřebitel) vždy požadovat opravu vadného zboží. Výměnu zboží lze požadovat tehdy, nelze-li vadu odstranit opravou (tzv. neodstranitelná vada), je-li vad větší počet, nebo se vady vyskytly opakovaně i po opravě, a zároveň výměna zboží za nové není vzhledem k povaze vady nepřiměřená. Vrácení peněz lze požadovat tehdy, má-li kupující zároveň právo odstoupit od kupní smlouvy, tj. v případě, jedná-li se o neodstranitelnou vadu nebo opakovaný výskyt vady i po opravě, a zároveň to není vzhledem k povaze vady neúměrné. Uplatní-li kupující některé z navrhovaných práv z vadného plnění v rozporu s výše uvedenými podmínkami, je prodávající oprávněn vyřídit nárok kupujícího z vadného plnění jiným vhodným způsobem. V případě oprávněné reklamace má kupující (spotřebitel) právo na uhrazení účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s reklamací.

6.2 Právo z vadného plnění můžete uplatnit nejpozději do dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží. Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se obvykle považuje okamžik, kdy obdržíme od Vás projev vůle uplatni práva z odpovědnosti za vady (zboží reklamovat). Je nutné předložit originál dokladu o koupi zboží (daňový doklad) nebo jiný dokument věrohodně prokazující nákup zboží u prodejce.

6.3 Práva z odpovědnosti z vadného plnění je možné uplatnit zasláním reklamovaného zboží na adresu Shoebox CZ s.r.o., Václavské náměstí 808/66, 110 00, Praha 1 nebo na kterékoli provozovně prodejce.

6.4 Při uplatnění práva z vadného plnění můžete použít i náš vzorový formulář (ke stažení ZDE).

6.5 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů: Dle § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, si Vás tímto dovolujeme informovat, že v případě, kdy dojde mezi námi (prodejcem) a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; Email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

7.  Náklady na komunikaci s námi

Náklady, které Vám vzniknou při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s nákupem zboží (internetové připojení, telefonní hovory), se neliší od sazby, kterou účtuje Váš poskytovatel služby elektronických komunikací, a ponesete je sami.

8.  Stížnosti

8.1 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy objednavka@destroystores.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu sdělenou ve stížnosti. Se svou stížností se můžete rovněž obrátit na orgán státního dozoru nad dodržováním právních předpisů souvisejících s ochranou spotřebitele, kterým je Česká obchodní inspekce.

8.2 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů: Dle § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, si Vás tímto dovolujeme informovat, že v případě, kdy dojde mezi námi (prodejcem) a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; Email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz

9.  Informace o kodexech chování

9.1 Nejsme vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

X